O firmie / Aktualności / 1 stycznia 2009 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawach podatkowych.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono nową dwustawkową skalę podatkową: 18%, w przypadku dochodów nieprzekraczających 85.528,00 zł i 32% od dochodów ponad 85.528,00 zł.

Do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono zapis, że kosztami uzyskania przychodów mogą być poniesione koszty zaniechanych inwestycji oraz koszty naliczonych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, pod warunkiem ich wypłaty w terminach wynikających z odrębnych przepisów. W praktyce oznacza to uznanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS za koszt podatkowy w miesiącu ich naliczenia, pomimo braku ich faktycznej zapłaty.
Zmiana nastąpiła w kwestii zdefiniowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, który - na dzień przekształcenia – będzie stanowić wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe.
W zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi wprowadzono korektę dochodów polskiego podatnika powiązanego z podmiotem zagranicznym, jeśli dochody polskiego podatnika były włączone do dochodów podmiotu zagranicznego i opodatkowane za granicą. Korekta jest możliwa, pod warunkiem istnienia zapisu w umowie międzynarodowej, ma zastosowanie do podmiotu zagranicznego posiadającego w Polsce zakład. Zmiana ma na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych z różnych państw.
W znowelizowanej ustawie pojawiła się definicja przychodów osiągniętych w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki /kredytu/ waloryzowanej kursem waluty obcej, powstają one w przypadku gdy:

  • pożyczkodawca /kredytodawca/ otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki /kredytu/ - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki /kredytu/,
  • pożyczkobiorca /kredytobiorca/ zwraca tytułem spłaty pożyczki /kredytu/ środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki /kredytu/ - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki /kredytu/ a kwotą zwróconego kapitału.

Ponadto nowelizacja ustawy o CIT wprowadziła długo oczekiwane zwolnienie od podatku dochodów związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług VAT wprowadziła m. in. podwyższenie limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze statusu „małego podatnika” z 800.000 euro do 1.200.000 euro. Podwyższony został także limit wartości towarów uznawanych za prezenty o małej wartości z 5 zł brutto do 10 zł netto.
Od 1 stycznia 2009 r. kwartalne deklaracje mogą składać wszyscy podatnicy, nie tylko tzw. Mali Podatnicy, po uprzednim zawiadomieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego. Jednak obowiązek zapłaty zaliczek na podatek pozostaje miesięczny - za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał do 25 dnia następnego miesiąca.

W nowelizacji ustawy o VAT zmianie uległ sposób przeliczania kwot w walutach obcych. W przypadku gdy podstawa opodatkowania jest określona w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.
Warto zaznaczyć, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od 1 stycznia 2009 roku przysługuje podatnikowi nie tylko w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub dokument celny ale także w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
Istotną zmianą jest także skrócenie podstawowego terminu zwrotu podatku VAT do 60 dni.
Ponadto zwolniono z VAT artykuły spożywcze przekazywane przez producenta w ramach darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego z równoczesnym zachowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wprowadziła zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielonych przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.