O firmie / Aktualności / 5 lutego 2009 r. Szkolenie „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Adama Kęsika, Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
W ramach szkolenia pracownicy SFS zapoznali się ze zmianami w Ustawie o Rachunkowości dotyczącymi sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2008 oraz za lata następne. Przedstawione zostały najczęściej spotykane problemy związane z prawidłowym sporządzeniem sprawozdań, w tym: informacji dodatkowych oraz sprawozdań z działalności zarządu.
Szczególny nacisk został położony na wyliczenia związane z tworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania, odpisy aktualizujące wartość aktywów oraz ich prezentację w wyniku finansowym oraz bilansie spółki kapitałowej.
Pracownicy pogłębili wiedzę dotyczącą księgowań, ujawnienia oraz prezentacji w księgach rachunkowych leasingu finansowego. Omówiony został w szczególności proces polegający na ujawnieniu zobowiązań długoterminowych z tytułu leasingu finansowego w księgach korzystającego oraz schematy księgowań kosztów rat leasingowych z podziałem na część kapitałową oraz odsetkową.