O firmie / Aktualności / 1 kwietnia 2009 r.

Od 1 kwietnia 2009 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2008 r. przy rejestracji przedsiębiorców obowiązuje zasada jednego okienka. Od 31 marca można zarejestrować firmę prowadzoną przez osobę fizyczną w jednym miejscu w urzędzie gminy poprzez złożenie jednego zintegrowanego wniosku zwierającego odpowiednie informacje dla gminy, urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i ZUS. Złożenie tego dokumentu może nastąpić drogą papierową lub elektroniczną. Przewidywana jest również możliwość wysłania wniosku pocztą z zaświadczonym notarialnie podpisem przedsiębiorcy. Od 31 marca zmiany dotyczą również rejestracji przedsiębiorstw, które podlegają wpisowi w KRS. Nowym zasadą podlegają firmy chcące zarejestrować działalność lub dokonać wszelkiego rodzaju zmian. Zobowiązani są oni do złożenia wniosku w KRS z załączonymi wnioskami i innymi zgłoszeniami niezbędnymi do pełnej rejestracji podmiotu. Sąd następnie w przeciągu 3 dni bez wcześniejszego stwierdzenia błędów wysyła wnioski do wszystkich niezbędnych urzędów. W przyszłości przewidywana jest możliwość rejestrowania firm przez docelowy system ewidencjonowania przedsiębiorców w ogólnopolskiej centrali ewidencji CEIDG. Będzie to możliwe poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza ze strony internetowej z którego dane zostaną zweryfikowane w czasie rzeczywistym.