O firmie / Aktualności / 22 sierpień 2009 r. Pakiet antykryzysowy dla przedsiębiorców.

W obliczu narastających trudności związanych z kryzysem gospodarczym, z dniem 22 sierpnia 2009 r. weszły w życie rozwiązania pakietu antykryzysowego. Ułatwienia umożliwiające bardziej elastyczne organizowanie procesu pracy mogą wprowadzić wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z  2007r. NR 155, poz 1095 z późn. zm.).

Zgodnie z Ustawą o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, dopuszczalne jest wydłużenie okresu rozliczeniowego z 1 miesiąca aż do 12 miesięcy. W praktyce oznacza to możliwość rozliczenia nadgodzin nawet po okresie 1 roku. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku wprowadzenie zapisu do układu zbiorowego pracy i porozumienie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników. Istotne jest to, że uprawnienie przysługuje każdemu przedsiębiorcy (nie tylko zmagającemu się z trudnościami finansowymi) i nie występuje potrzeba składania jakichkolwiek wniosków.

Ponadto, jeżeli u danego przedsiębiorcy nastąpił w okresie 3 miesięcy po dniu 1 lipca 2008 r. spadek sprzedaży o 25% w stosunku do takiego samego okresu roku poprzedzającego oraz nie występują zaległości w spłacie zobowiązań publiczno-prawnych, a firmie nie grozi ogłoszenie upadłości, istnieje możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia pracownika do wysokości połowy etatu bez konieczności dokonania wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy o pracę. Obniżenie wymiaru czasu pracy nie będzie mogło być stosowane dłużej niż przez 6 miesięcy, zaś wymiar czasu pracy nie będzie mógł być niższy niż ½ pełnego wymiaru czasu pracy.

Najbardziej wymiernym w wymiarze finansowym udogodnieniem są nawet 6-miesięczne dopłaty do wynagrodzeń. Przedsiębiorca będzie miał prawo skorzystać z tzw. postojowego. Wówczas pracownicy mogą zostać nawet na pół roku zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, pozostając jednak w tzw. gotowości do jej wykonywania. Wówczas otrzymają pensję co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia, czyli 1276 zł brutto. Na takie rozwiązanie pracownicy muszą się jednak zgodzić. Państwo pokryje pracodawcy z tej kwoty równowartość 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych w 2009 r., czyli brutto 551 zł. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wystąpienie do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z wnioskiem o pomoc w przezwyciężeniu przejściowych trudności finansowych spowodowanych kryzysem gospodarczym.

Bardziej elastyczne z punktu widzenia pracodawców stały się zapisy odnośnie przedłużania stosunku pracy poprzez podpisanie umowy na czas określony. Wraz z wejściem w życie pakietu antykryzysowego pracodawca może dowolną ilość razy, co dwa lata przedłużać takie właśnie umowy. Do tej pory w polskim kodeksie pracy istniał zapis, że trzecia umowa na czas określony, stawała się automatycznie umową na czas nieokreślony.
 
Szczegółowe zapisy i warunki konieczne do spełnienia w celu uzyskania pomocy znajdują się Ustawie z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. z 2009r. nr 125, poz.1035), która obowiązuje do końca 2011 r.