O firmie / Aktualności / 14 października 2009 r. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów.

14 października 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów (wydane zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 11 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych) w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U.09.160.1268). Zastąpiło ono rozporządzenie z 10 października 1997 roku w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz.U.97.128.833).

Nowe rozporządzenie wprowadziło istotne dla podatnika zmiany w dziedzinie transakcji z podmiotami powiązanymi.
•  Procedura korekty zysku
Rozporządzenie opisuje procedurę, która pozwala na unikniecie podwójnego opodatkowania w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotem krajowym a powiązanym z nim podmiotem zagranicznym. Zgodnie z przepisem, na wniosek podatnika, złożony do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wszczęta zostaje procedura, mająca na celu dokonanie korekty zobowiązań podatkowych w przypadku oszacowania cen u jednego z powiązanych kontrahentów. Nowe zapisy wskazują, że proces porozumiewania się organów podatkowych zainteresowanych państw powinien zostać zakończony w ciągu dwóch lat od daty złożenia wniosku.
•  Analiza porównywalności transakcji
W nowym akcie przesunięty został rozdział o porównywalności transakcji przed przepisy opisujące stosowanie poszczególnych metod szacowania dochodu. Zmiana ta finalnie określa, że warunki porównywalności odnoszą się do każdej z metod szacowania, a nie wyłącznie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Nowe przepisy wskazują, że porównywalność powinna być badana jedynie w odniesieniu do ekonomicznie istotnych, a nie wszystkich cech transakcji z podmiotem powiązanym.
•  Doprecyzowanie stosowania metody rozsądnej marży (koszt plus)
W przepisach dotyczących stosowania metody koszt plus doprecyzowano i rozwinięto pojęcie bazy kosztowej oraz narzutu. W efekcie potwierdzono, że narzut należy stosować w odniesieniu do całej bazy kosztowej, a nie jedynie do kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem lub wytworzeniem przedmiotu transakcji.
•  Zmiana w stosowaniu metody podziału zysku
Z przepisów dotyczących stosowania metody podziału zysku w wariancie analizy rezydualnej usunięto zapis dotyczący możliwości podziału straty.
•  Usunięcie kontrowersyjnego przepisu
W nowym rozporządzeniu usunięto kontrowersyjny §13 poprzedniego rozporządzenia, który nie uznawał za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z zakupem dóbr niematerialnych lub usług, jeśli korzyści z uzyskanych świadczeń były w oczywisty sposób mniejsze od oczekiwanych w związku z nabyciem korzyści. Przepis ten został zastąpiony regulacją, dającą organom podatkowym możliwość dokonania oceny prawidłowości określenia wysokości poniesionych wydatków w przypadku rozbieżności pomiędzy wysokością poniesionych kosztów a wielkością oczekiwanych korzyści. Przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie do szacowania dochodów podmiotów zagranicznych, prowadzących działalność poprzez położony na terenie RP zakład, jak również podmiotów krajowych, prowadzących działalność poprzez zakład, położony na terytorium innego państwa.