O firmie / Aktualności / 23 października 2009 r. Preferencyjna stawka odsetek od zaległości podatkowych.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2009 roku obowiązują preferencyjne przepisy dotyczące obliczania odsetek od zaległości podatkowych, które wynoszą 75 procent stawki podstawowej.

Stawka podstawowa odsetek wynosi 200 proc. stopy oprocentowania kredytu lombardowego, która jest ustalana przez NBP. Jednak od 2009 r., stawka odsetek może zostać obniżona do 75 proc. stawki podstawowej. W wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej podstawowa stopa odsetek od zaległości podatkowych od dnia 25 czerwca 2009 r. wynosi 10 proc., natomiast obniżona – 7,5 procent.

Odsetki za zwłokę naliczane są na podstawie art. 53 Ordynacji podatkowej, z zastrzeżeniem przewidzianym w art. 54. Warunkiem koniecznym zastosowania niższej stawki jest:

  • złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty
  • zapłata zaległości wraz z odsetkami w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Należy pamiętać, iż ustawodawca określił przypadki, w odniesieniu do których powyższa preferencja nie ma zastosowania. Dotyczy to sytuacji, gdy:

  • korektę deklaracji składa podatnik już po doręczeniu mu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy takiego zawiadomienia nie stosuje się – gdy korektę złoży po zakończeniu kontroli podatkowej;
  • skoryguje deklarację w wyniku czynności sprawdzających.

W praktyce pojawiła się wątpliwość, czy nowe przepisy można stosować do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 r., czyli od daty wejścia w życie przepisów, czy również w okresach wcześniejszych. Ordynacja podatkowa nie wyjaśnia tej kwestii, jednak Ministerstwo Finansów prezentuje stanowisko niekorzystne dla podatników wskazując, że obniżoną stawkę należy stosować wyłącznie do okresu po 1 stycznia 2009 r.