O firmie / Aktualności / listopad 2009 r. Aktualności prawno-podatkowe.

1) Zmiana PKD i obowiązki spółek prawa handlowego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wszystkie spółki wpisane do Krajowego Rejestry Sądowego (KRS), których przedmiot działalności wpisany jest do KRS według PKD 2004 (czyli spółki zarejestrowane w KRS przed 1 stycznia 2008 r.) mają obowiązek dokonania aktualizacji danych w KRS w zakresie przedmiotu działalności zgodnie z PKD 2007. Obowiązek ten spółki muszą wypełnić do końca bieżącego roku, tj. do 31 grudnia 2009 r.

 

2) Zawieszenia działalności godpodarczej osób fizycznych

Zasady zawieszenia działalności przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
 

 • Działalność gospodarczą można zawiesić na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy
 • Zgłoszenie informacji (wniosku) o zawieszeniu działalności składa się do Ewidencji Działalności Gospodarczej, czyli w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
 • Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o zawieszenie działalności:
  • Wypełniony formularz EDG-1 wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  • Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej/wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
  • Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników + kopia dowodu osobistego
 • Po złożeniu wniosku do Urzędu, organ ewidencyjny w ciągu 7 dni przekaże informację o zawieszeniu przez przedsiębiorcę działalności właściwemu miejscowo naczelnikowi skarbowemu oraz innym instytucjom (np. ZUS)
 • Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej jest zwolniona z opłat
 • W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów
 • W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca się składek na ubezpieczenie społeczne
 • Przedsiębiorca, który zawiesił działalność w przedmiotowym okresie zwolniony będzie z konieczności wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z obowiązku składania deklaracji VAT. Zwolnienie to nie obejmuje okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego
 • Okres zawieszenia wykonywania działalności rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności i trwa do dnia złożenia wniosku o wznowieniu działalności gospodarczej.

 

3) E-deklaracje za rok 2009

Zeznania roczne za 2009 rok na drukach PIT-37,PIT-38, PIT-39 podatnicy będą mogli złożyć przez Internet bez podpisu elektronicznego. PIT-36 i PIT-36L trzeba będzie opatrzyć podpisem z kwalifikowanym certyfikatem.
Podatnicy w 2010 r. będą mogli przesłać PIT-37 oraz inne PIT bez żadnych zaświadczeń i bez kwalifikowanego e-podpisu, który kosztuje ok. 250–300 zł. Wystarczy, że podatnik poda dodatkowe cechy osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL oraz kwotę przychodu z rozliczenia za poprzedni rok podatkowy) i będzie mógł wysłać e-PIT.
Podatnicy co do zasady mają obowiązek złożenia zeznania rocznego za poprzedni rok podatkowy do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym powstał taki obowiązek. Mają oni kilka możliwości. Dwie tradycyjne, czyli możliwość wysyłania wypełnionego zeznania pocztą na papierowym formularzu lub złożenia go osobiście w siedzibie właściwego urzędu skarbowego oraz nowoczesną, czyli możliwość wysyłania zeznania rocznego przez Internet.

 

 4) Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego w działalności gospodarczej

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46 updof wynika, że wydatki poniesione z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej, zalicza się do kosztów uzyskania przychodów jedynie w części nieprzekraczającej kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.
Przepisem tym jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Paragraf 2 w/ wymienionego Rozporządzenia stanowi:

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:
            a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
            b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
2) dla motocykla - 0,2302 zł,
3) dla motoroweru - 0,1382 zł.

Warunkiem koniecznym zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na użytkowanie wymienionego samochodu jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, która powinna zostać potwierdzona przez podatnika na koniec każdego miesiąca.

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazd,
 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd - dokąd),
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za jeden kilometr przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu,
 • podpis pracodawcy i jego dane

Zgodnie z  art. 23 ust. 5 updof, w przypadku braku ewidencji przebiegu pojazdu, wydatki z tytułu używania samochodów nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Jednak nie tylko brak ewidencji dyskwalifikuje wydatki z tytułu używania samochodów dla celów podatkowych.  Przykładem może być tutaj orzeczenie Sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku - w wyroku z 11 września 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 248/08 - orzekł, że podatnik nie może obciążyć kosztów uzyskania przychodów wydatkami z tytułu używania samochodu, jeśli ewidencja ma braki formalne albo, gdy zawarte w niej zapisy nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych.
Jeżeli w jazdach lokalnych jak i w jazdach zamiejscowych podatnik wykorzystuje ten sam samochód osobowy niewprowadzony do ewidencji środków trwałych, wydatki poniesione na użytkowanie tego samochodu rozlicza w oparciu o dane wynikające z jednej ewidencji przebiegu pojazdu.
 

Poniżej przykładowy schemat ewidencji przebiegu pojazdu:

NAGŁÓWEK
   
I. (miejscowość, data)   
II. Dane pracodawcy/firmy (nazwisko, imię/ nazwa*, adres prowadzonej działalności, NIP)
III. Nazwisko, imię, adres zamieszkania osoby, używającej pojazd (pracownika/właściciela)*
IV. Numer rejestracyjny pojazdu:
V. Pojemność silnika:
 

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

Nr kolejny wpisu

Data wyjazdu

Opis trasy (skąd-dokąd)

Cel wyjazdu

Liczba faktycznie przejechanych km

Stawka za 1 km przebiegu

Wartość         [ (E) x (F) ]

Podpis podatnika / pracodawcy

Uwagi

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie miesiąca:

 

 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić