O firmie / Aktualności / 5 stycznia 2010 r. Obniżona stawka podatku VAT 0% za usługę międzynarodowego transportu towarów.

Od 01/01/2010 można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 0% wystawiając fakturę VAT na polskiego podatnika za usługę międzynarodowego transportu towarów (Art. 83. ust. 1. pkt. 23 Ustawy o podatku od towarów i usług) jak również za:

  • usługi transportu towarów wykonywanego w całości na terytorium kraju gdy stanowi część usługi transportu międzynarodowego (§ 8. 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia   24.12.2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług)
  • usługi wewnątrzwspółnotowe transportu towarów, jeżeli stanowią one część usługi transportu międzynarodowego (§ 8. 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług)
  • usługi transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce prowadzenia działalności, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:
    a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, lub
    b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

Warunkiem zastosowania obniżonej stawki podatku VAT jest posiadanie dokumentów stanowiących dowód świadczenia usługi międzynarodowego transportu (Art. 83. ust. 5 Ustawy o podatku od towarów i usług):

  1. towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2;
  2. towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów;
  3. towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów;