O firmie / Aktualności / marzec 2010 r. Darowizna w świetle ustaw o podatku dochodowym.

Darowizn generalnie nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, co wynika wprost z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 14 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 11 updof. Wyjątek - przewidziany wyłącznie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - stanowią darowizny dokonywane między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej. Kosztem uzyskania przychodów nie jest również VAT należny od darowizny, odnoszony w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych na podstawie faktury wewnętrznej. Zwracamy uwagę, iż kwot darowizn nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ale można odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia podatku. Kwestię odliczania od dochodu darowizn m.in. na rzecz organizacji pożytku publicznego regulują przepisy art. 18 ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) updof.

W zeznaniu rocznym odliczamy od dochodu (przychodu) tylko darowizny przekazane w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie. Zatem odliczeniu od dochodu w zeznaniu składanym za 2010 r. podlegają darowizny przekazane w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. W sytuacji, gdy w 2010 r. podatnik nie osiągnął dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych albo wysokość dochodu (przychodu) nie pozwala na odliczenie darowizny w pełnej dopuszczalnej wysokości, odliczenie pozostałej kwoty w latach następnych nie jest możliwe.

Od dochodu (przychodu) podatnik ma prawo odliczyć dokonaną darowiznę, ale tylko do wysokości ustawowego limitu. Przy czym limitowanie odliczenia dokonanej darowizny uzależnione jest od tego, czy darowizna ta jest tzw. darowizną kościelną, czy też nią nie jest.

W przypadku "zwykłych" darowizn podatnicy opodatkowani według skali podatkowej mają prawo do pomniejszenia swoich dochodów, a tzw. ryczałtowcy - uzyskanych przychodów, o darowizny przekazane na wskazane w ustawie o PDOF cele, łącznie do kwoty nie wyższej niż 6% osiągniętego odpowiednio dochodu lub przychodu. Oznacza to, że gdy przykładowo za 2010 r. dochód podatnika opodatkowanego według skali podatkowej wyniósł 58.500 zł, to darowizny przekazane w tym roku może on odliczyć w zeznaniu rocznym do kwoty nieprzekraczającej 3.510 zł.