O firmie / Aktualności / 20 maja 2010 r. Wyrok NSA w sprawie faktur elektronicznych.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 20 maja 2010 r. wyrok (syng. akt I FSK 1444/09), który może w sposób znaczący ułatwić procedurę przekazywania faktur. Sąd uznał, że faktura wysłana drogą mailową albo faksem jest tak samo ważna jak faktura papierowa przesłana tradycyjnie pocztą lub kurierem. Według Sądu przesyłanie faktur papierowych e-mailem lub faksem, jest w świetle polskiego prawa, przy wsparciu przepisów unijnych jak najbardziej dopuszczalne. Ponadto, takie faktury należy uznać za prawidłowo wystawione i dostarczone, mogą więc być dokumentem uprawniającym firmę do odliczenia od podatku należnego wynikającego z nich podatku naliczonego.

Sąd dostrzegł różnicę między fakturą wystawioną w formie elektronicznej, a fakturą przesłaną jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W rozstrzygnięciu sprawy dużą rolę odegrały przepisy UE. Zgodnie z art. 218 i 219 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UEL.2006.347) państwa członkowskie za faktury uznają dokumenty lub noty w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

Do czasu wydania tego wyroku, wszystkie organy Państwa stały na stanowisku, że dokument w formacie PDF jest niezgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organy twierdziły, że podatnik może wystawiać i przesyłać faktury drogą elektroniczną, jeśli są zgodne z przepisami rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005.133.1119) w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Tymczasem Sąd uznał, że forma przesłania nie jest ważna, gdyż taki dokument może zostać wydrukowany przez kontrahenta i traktowany jak zwykła papierowa faktura VAT, a nie jako faktura elektroniczna wymagająca podpisu elektronicznego.

Wyrok NSA oznacza, że także ci użytkownicy Internetu, którzy chcą skorzystać z ulgi na internet, nie będą już musieli przechowywać papierowych faktur, wystarczy PDF.