O firmie / Aktualności / czerwiec 2010 r. Zapomogi losowe – ujęcie składkowe i podatkowe.

Rozstrzygnięcie składkowe

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, a więc wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne i wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Zwolnieniem składkowym objęte są zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby (§ 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia składkowego).

Z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączone zostały również świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dalej Funduszu (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego). Z Funduszu może być udzielana pomoc materialna - rzeczowa lub finansowa. Pracodawca może więc ze środków tego Funduszu wypłacić zapomogi dla pracowników. Należy jednak pamiętać, że pomoc z Funduszu (np. przyznanie zapomogi i jej wysokość) uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego Funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy).

 


Rozstrzygnięcie podatkowe

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Ponadto na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Zwolnieniem podatkowym objęte są też zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł (art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o pdof).

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów osoby poszkodowane nie będą płacić podatku dochodowego od pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy wskutek katastrofy naturalnej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. nr 62, poz. 558 z późn. zm.). Minister Finansów zaniechał poboru podatku od dochodów z tego źródła, uzyskanych do końca 2010 r., do wysokości nieprzekraczającej 6.000 zł w ciągu roku podatkowego (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1819). Wyjaśnienie Ministerstwa znajduje się stronie internetowej www.mf.gov.pl.