O firmie / Aktualności / 29 kwietnia 2010 r. PODATEK VAT:Nabycie nowego środka transportu z Unii Europejskiej.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w sposób szczególny traktują nabycie nowych środków transportu z krajów należących do Unii Europejskiej.
Zgodnie z ogólną zasadą, nabycie nowego środka transportu z któregokolwiek państwa Wspólnoty Europejskiej zawsze opodatkowane będzie w państwie przeznaczenia, a więc w tym kraju w którym będzie on użytkowany. Warto podkreślić, iż bez znaczenia jest w tym wypadku status sprzedawcy, czy nabywcy. Nawet jeżeli żadna ze stron transakcji nie jest podatnikiem VAT, to i tak w takim wypadku nabywca rozlicza wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu.
Definicja nowego środka transportu w przypadku pojazdów lądowych zawarta została w ustawie o podatku VAT (art. 10 ust. 10 litera a)
Zgodnie z tą definicją istnieją 3 główne przesłanki, które pozwalają traktować pojazd lądowy jako nowy środek transportu:

  1. pojazd będzie używany przez okres krótszy niż 6 miesięcy, a jego przebieg będzie większy niż 6000 km,
  2. pojazd będzie miał przebieg poniżej 6000 km i jednocześnie będzie używany dłużej niż 6 miesięcy,
  3. pojazd będzie miał przebieg mniejszy niż 6000 km i jednocześnie będzie używany nie dłużej niż 6 miesięcy.


Obowiązek podatkowy w przypadku nowych środków transportu powstaje z chwilą otrzymania tego towaru przez nabywcę, nie może to jednak nastąpić później niż z dniem wystawienia faktury przez dostawcę. 
Za podstawę opodatkowania uznaje się cenę jaką nabywca jest zobowiązany zapłacić, powiększoną dodatkowo o podatek akcyzowy, inne opłaty i koszty dodatkowe (prowizje, koszty ubezpieczenia, czy transportu). Ponadto należy się spodziewać, że nasz zagraniczny kontrahent wystawi fakturę w obcej walucie. W związku z tym polski podatnik jest zobligowany do przeliczenia kwot zawartych na fakturze po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień roboczy poprzedzający powstanie obowiązku podatkowego.
Jeżeli chodzi o sposób rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej, to będzie on zależał od statusu nabywcy.
Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny będzie zobligowany do wykazania podatku VAT należnego wynikającego z przeprowadzonej transakcji na miesięcznej deklaracji VAT-7 (w miesiącu, w którym powstało zobowiązanie podatkowe). Warto dodać, iż podatek należny wykazany w deklaracji podatkowej powinien być również wykazany jako podatek naliczony.
Jeżeli nabywcą nowego środku transportu jest podmiot, który nie ma obowiązku składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji podatkowych, to należny podatek VAT powinien być przez niego wykazany w deklaracji VAT-10, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.