O firmie / Aktualności / lipiec 2010 r. Brak numeru VAT UE w transakcjach WNT

Obowiązek rejestracji do VAT UE mają podatnicy VAT czynni, dokonujący lub zamierzający dokonywać transakcji z podmiotami z państw członkowskich Unii Europejskiej. Art. 97 ust. 1 Ustawy o VAT wskazuje, że podatnicy VAT czynni zobowiązani są do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.
Brak rejestracji VAT UE może wywołać bardzo niekorzystne skutki dla polskiego podatnika, jak i dla jego unijnych kontrahentów. Bardzo ważne jest, aby w ustawowym terminie dokonać rejestracji do VAT UE.
W sytuacji gdy polski podatnik dokona nabycia towarów w innym kraju UE i nie udostępni zagranicznemu kontrahentowi numeru VAT UE, może okazać się ze dostawca nie zastosuje stawki VAT 0%. W rezultacie polski nabywca otrzyma fakturę VAT za dostawę opodatkowaną podatkiem VAT według stawki VAT obowiązującej w państwie kontrahenta.
Zgodnie z Art. 26 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT, jeżeli nabywca nie podał numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonej kodem PL, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium kraju. Podstawą opodatkowania WNT będzie kwota brutto z zagranicznej faktury. Jednocześnie kwota podatku VAT należnego stanowić będzie kwotę podatku VAT naliczonego, do odliczenia za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT należnym przy wewntątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Transakcja taka, nie musi zostać wykazana w informacji podsumowującej VAT-UE, gdyż obowiązek ten ciąży na podatnikach VAT czynnych zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE.
Warto zaznaczyć, że brak rejestracji VAT UE nie uniemożliwia odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT. Jednak podatnik, który nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, zgodnie z ustawa Kodeks Karny Skarbowy, popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny.