O firmie / Aktualności / sierpień 2010 r. Anulowanie faktury VAT.

W sytuacji gdy kontrahent nie odebrał przesyłki, która zawierała oryginał faktury sprzedaży i  oryginał faktury pierwotnej został zwrócony przez nabywcę jeszcze przed złożeniem przez dostawcę deklaracji VAT za okres, w którym wykazany powinien być obowiązek podatkowy - uzasadnione jest anulowanie faktury pierwotnej.

Podatnicy VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.
W praktyce zdarza się jednak, że po wystawieniu faktury VAT następują zdarzenia mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub zawiera ona błędy. W takim przypadku ustawodawca wskazuje na możliwość jej skorygowania poprzez wystawienie faktury korygującej.
W myśl § 13 i § 14 rozporządzenia w sprawie faktur, fakturę korygującą wystawia się, gdy udzielono rabatów, podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
W sytuacji gdy kontrahent nie odebrał przesyłki, która zawierała oryginał faktury sprzedaży i  oryginał faktury pierwotnej został zwrócony przez nabywcę jeszcze przed złożeniem przez dostawcę deklaracji VAT za okres, w którym wykazany powinien być obowiązek podatkowy - uzasadnione jest anulowanie faktury pierwotnej.
Należy jednak pamiętać, że mimo, iż zarówno organy podatkowe, jak i sądy akceptują anulowanie błędnie wystawionej faktury w przypadku gdy nie została ona wprowadzona do obrotu prawnego, anulowanie faktur VAT powinno być traktowane przez podatnika w sposób wyjątkowy.