O firmie / Aktualności / wrzesień 2010 r. Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez członka zarządu będącego wspólnikiem.

Członek zarządu powinien mieć świadomość zagrożeń związanych z udzieleniem pożyczki spółce, której jest wspólnikiem.

Pożyczka udzielona przez wspólnika jest jedną z często stosowanych metod szybkiego polepszenia płynności finansowej spółki bez zwiększania jej kapitału własnego. Wielu przypadkach osoba udzielająca pożyczki pełni także funkcję członka zarządu. W takim przypadku należy pamiętać, że zgodnie z Kodeksem spółek handlowych zawarcie umowy pożyczki, kredytu i poręczenia przez spółkę z o.o. z członkiem zarządu (lub na jego rzecz) wymaga zgody zgromadzenia wspólników. Umowa zawarta bez takiej zgody z prawnego punktu widzenia uznana jest za nieważną. Warto zaznaczyć, że zgoda może zostać udzielona przez zawarciem umowy jak i w terminie dwóch miesięcy od daty zawarcia. Zgromadzenie wspólników udzielając zgody powinno także w drodze uchwały wyznaczyć pełnomocnika do reprezentowania spółki w tej czynności.
Udzielenie pożyczki przez wspólnika spółki rodzi dość duże ryzyko w przypadku likwidacji spółki. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w przypadku ogłoszenie upadłości w terminie dwóch lat od zawarcia umowy pożyczki, pożyczkodawca nie może skutecznie żądać zwrotu pożyczonych środków, gdyż cała ich wartość zakwalifikowana zostaje jako kapitał zapasowy.