O firmie / Aktualności / wrzesień 2010 r. Usługa kompleksowa czy kilka usług?

W praktyce świadczenie usługi często związane jest z wykonaniem wielu różnych czynności (lub ich zakupem), które są niezbędne do jej realizacji. Aby zatem usługę składającą się z kompleksu różnych czynności móc jakoś nazwać i sklasyfikować, należy tego dokonać biorąc pod uwagę końcowy efekt wszystkich świadczonych czynności.

Tak czyni to statystyka, tak też przyjmuje się dla celów podatku VAT. Wynika stąd, iż elementy składowe poszczególnych usług nie są odrębnie klasyfikowane statystycznie i w związku z tym odrębnie opodatkowane VAT. Reasumując jeśli w skład świadczonej usługi wchodzą usługi pomocnicze, czyli takie, które nie stanowią dla klienta celu samego w sobie, a są jedynie uzupełnieniem usługi głównej, należy opodatkować je tak jak usługę zasadniczą. W interpretacji indywidualnej z dnia 8 marca 2010 r., nr IPPP2/443-55/10-4/RR Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, iż: „(…) Pojedyncze świadczenie ma miejsce wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę, należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. Gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być dzielona dla celów podatkowych. Wynika to z samego charakteru usługi, która składa się z różnych świadczeń, prowadzących jednak do jednego celu (…)”.