O firmie / Aktualności / wrzesień 2010 r. 30 IX upływa termin złożenia wniosku o zwrot VAT naliczonego w innym państwie UE.

Nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, podatnik może złożyć wniosek o zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie UE.

Na podstawie DYREKTYWY RADY 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej oraz USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) podatnik który:

  • w państwie członkowskim zwrotu, nie posiadał siedziby działalności gospodarczej,
  • był podatnikiem, wykonującym działalność gospodarczą
  • nie dokonywał wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych

ma prawo zwrotu podatku VAT. Zwrot przysługuje przy nabyciu, na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, towarów i usług albo w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium tego kraju, jeżeli te towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju siedziby. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl, w zakładce Administracja Podatkowa, w katalogu e-Deklaracje, w dziale formularze znajduje się informacja w kwestii wniosku o zwrot VAT.
Wniosek o zwrot składany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez system e-Deklaracje dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl, za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Jest to jedyna skuteczna metoda złożenia wniosku.
Adresatem wniosku jest urząd właściwy w kraju zwrotu, zaś wniosek jest składany za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego w kraju siedziby.
Państwo członkowskie zwrotu powiadamia wnioskodawcę o decyzji o przyjęciu
lub odrzuceniu wniosku o zwrot w terminie 4 miesięcy od dnia jego otrzymania, termin ten może się wydłużyć w sytuacji gdy administracja kraju zwrotu zażąda dodatkowych informacji od podatnika.

źródło: www.mf.gov.pl