O firmie / Aktualności / wrzesień 2010 r. Wydłuży się okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Dłuższy okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - zarządzenie Prezesa NFZ

W dniu 3 sierpnia 2010 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał zarządzenie Nr 35/2010/DSS w sprawie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym dla: pracowników, osób prowadzących działalność na własny rachunek, osób mających podpisaną umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia, członków rodziny ubezpieczonego zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży albo porodu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieubezpieczonych osób posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia, wydawana jest na okres 3 miesięcy (było 2 miesięcy), jeżeli jej wydanie związane jest z wyjazdem turystycznym na pobyt czasowy, z tym że w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia okres ważności Karty kończy się z dniem ukończenia tego roku.

Okres 3 miesięcy liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie EKUZ.

Źródło: www.gofin.pl