O firmie / Aktualności / październik 2010 r. Obniżanie kosztów zatrudnienia – pracownik z agencji pracy tymczasowej.

Trójpodmiotowa praca najemna przynosi pracodawcy wymierne korzyści takie jak: spadek kosztów zatrudnienia, elastyczna forma zatrudnienia, brak większości norm ochronnych.

Pracodawcy realizujący zadania wymagające czasowego zwiększenia liczebności pracowników mogą skorzystać z zasobów personalnych agencji pracy tymczasowej, podmiotami pracy tymczasowej są:

  • pracownik tymczasowy, tj. pracownik zatrudniony przez agencję wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika,
  • agencja będąca pracodawcą (w określonych sytuacjach zleceniodawcą) pracownika tymczasowego,
  • pracodawca użytkownik korzystający z pracy pracownika tymczasowego bez zawierania z nim umowy, na podstawie kontraktu zawartego z agencją, wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję zadania i kontrolujący ich wykonanie.

Agencja zatrudnia pracownika tymczasowego w celu skierowania tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Pracownik tymczasowy może być skierowany do wykonywania zadań:

  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym albo
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Pracodawca użytkownik nie może powierzyć pracownikowi tymczasowemu pracy:

  • szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu aktów wykonawczych do Kodeksu pracy, wydanych na podstawie delegacji zawartej w art. 23715 K.p.,
  • na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik biorący udział w strajku,
  • na stanowisku pracy, na którym w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia pracy tymczasowej, był zatrudniony pracownik, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika,  dopuszczalne jest wcześniejsze jej wypowiedzenie. Umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym nie korzystają z ochrony związanej z macierzyństwem, polegającej na przedłużeniu umów terminowych do dnia porodu. Do umów o pracę na czas określony nie stosuje się ponadto zawartej w art. 251 K.p. zasady „przekształcenia” trzeciej umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony.

Źródła: Golin, Internet, wiedza przyswojona.