O firmie / Aktualności / październik 2010 r. Zaliczki na podatek dochodowy za grudzień.

Firmy wpłacają zaliczkę na podatek dochodowy do 20 dnia następnego miesiąca. Należność za grudzień, w wysokości takiej jak za listopad, płacą do 20 grudnia (w tym roku termin ten przypada w poniedziałek). Prowadzący działalność gospodarczą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym osoby, które uzyskują dochody z najmu opodatkowane według skali podatkowej (nie dotyczy to ryczałtowców), a także podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą zapłacić do tego dnia podwójną zaliczkę.
Ten obowiązek dotyczy rozliczających się według skali podatkowej, płacących podatek liniowy, jak również ustalających zaliczki w formie uproszczonej.
Do 20 grudnia zaliczkę za czwarty kwartał muszą zapłacić również podatnicy rozliczający się kwartalnie - w wysokości należności za trzeci kwartał.
Tylko podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, płacą podwójną zaliczkę w innym miesiącu.

Niestety, to nie ostatni rok podwójnych zaliczek. Od 1 stycznia 2010 r. zaliczki za wszystkie miesiące (kwartały) miały być płacone w taki sam sposób. Tak więc zaliczkę za grudzień miało się odprowadzać do 20 stycznia następnego roku. Również do 20 stycznia miała być płatna zaliczka za IV kwartał. Niestety wejście w życie tej korzystnej zmiany przesunięto na 2012 r. A zatem w przyszłym roku też będzie podwójna zaliczka.