O firmie / Aktualności / październik 2010 r. Limity VAT na rok 2011.

W 2011 roku nastąpi zmiana w limitach VAT  dla małych podatników oraz drobnych przedsiębiorców.

 

  • Mali przedsiębiorcy

Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (art. 2 pkt 25 ustawy o VAT). Limit ten oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego, przy czym kwotę w tym przypadku zaokrągla się do 1.000 zł.

Zgodnie z tabelą nr 192/A/2010 z dnia 01 października 2010 r. kurs euro wynosił 3,9465 zł. Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2011 r. po zaokrągleniu do 1.000 zł wynosić będzie zatem 4.736.000 zł. (do końca 2010 r. limit ten wynosi 5.067.000 zł).

W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) – od 1 stycznia 2011 r. limit ten stanowić będzie równowartość 45.000 euro.

Wedle kursu euro z dnia 01/10/2010 r. wynoszącego 3,9465 oraz po zaokrągleniu do 1.000 zł, limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2011 r. dla podatników świadczących usługi typu pośrednictwa, wynosić będzie 178.000 zł. (do końca 2010 r. limit ten wynosi 190.000 zł)

 

  • Drobni przedsiębiorcy


Drobni przedsiębiorcy to grupa podatników, która korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT na mocy art. 113 ustawy o VAT. Przysługuje ono podatnikom, których obroty nie przekroczyły w ciągu roku (lub w roku poprzednim) limitu określonego w art. 113 ustawy o VAT i którzy nie wykonują czynności wyłączających z prawa do zwolnienia a wymienionych w art. 113 ust. 13 tej ustawy.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 215, poz.1666), limit obrotów uprawniających do zwolnienia podmiotowego z VAT na rok 2011 wynosić będzie 150.000 zł (w 2010 r. limit ten wynosi 100.000 zł).

W przypadku podatników, którzy rozpoczną wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego, limit uprawniający do zwolnienia należy wyliczyć w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej.
 


Źródła: Golin, Internet