O firmie / Aktualności / październik 2010 r. Będzie łatwiej założyć i prowadzić firmę.

22 października 2010 zostały przekazane przez Ministra Gospodarki do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych propozycje zmian, dzięki którym skróci się czas oczekiwania przez przedsiębiorcę na urzędowe informacje dotyczące działalności gospodarczej. Dodatkowo nie będzie on musiał składać zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, a jego pełnomocnik będzie mógł reprezentować firmę również drogą elektroniczną.

Dzięki nowym przepisom możliwe będzie złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie tylko nie tylko w wersji papierowej, czy za pomocą bezpiecznego e-podpisu, ale także innymi środkami komunikacji elektronicznej, np. zaufanym profilem na platformie ePUAP. Dodatkowo przedsiębiorca będzie miał możliwość przekazania wniosku nie tylko w urzędzie gminy, ale także w urzędzie skarbowym. Niezależnie od miejsca zameldowania będzie mógł wybrać urząd, który przekaże jego wniosek do CEIDG. W razie nieprawidłowego złożenia wniosku, system automatycznie poinformuje o tym wnioskodawcę, wskazując błędy. CEIDG ma zostać uruchomiona 1 lipca 2011r. W ramach CEIDG powstanie również rejestr pełnomocnictw. Dzięki nowym przepisom nie będzie obowiązku posługiwania się osobnym pełnomocnictwem, jeżeli jego udzielenie zostało wcześniej uwidocznione w CEIDG. Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca będzie mógł uzupełnić wniosek do CEIDG o oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem PIT. Do tej pory deklarację taką składano w urzędzie skarbowym.

Ministerstwo Gospodarki proponuje także usunięcie obowiązku uzyskiwania przez przedsiębiorcę zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON. Rozwiązanie to będzie polegać na przyznaniu informacjom z rejestru REGON, publikowanych na stronie internetowej GUS, statusu formalnego. Dane te zastąpią obecne zaświadczenia.

W projekcie Ministerstwa Gospodarki znalazły się także zmiany dotyczące funkcjonowania instytucji zawieszenia działalności gospodarczej. Zapewnią one przedsiębiorcom zawieszającym działalność ciągłość okresów składkowych, od których zależy m.in. nabycie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Nowe rozwiązanie polegać będzie na umożliwieniu przedsiębiorcom zawieszenia działalności na określoną liczbę dni.