O firmie / Aktualności / październik 2010 r. Stawka VAT na czasopisma i książki od 2011 r.

Od 1 stycznia zmianie ulegną stawki podatku VAT, podstawowymi stawkami będzie 5%, 8%, 23%.  W odrębny sposób od dotychczasowego kształtować się będzie stawka VAT na czasopisma i książki.

Stawki 0% VAT na dostawę książek i czasopism specjalistycznych wygasają z dniem 1 stycznia 2011 r. i stąd możliwość zastosowania stawki VAT najniższej ze stawek obniżonych (5%).
 

  • czasopisma

Zgodnie z projektem ustawy za czasopisma specjalistyczne, objęte obniżoną stawką podatku VAT 5% uznaje się czasopisma specjalistyczne, przez które rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902. publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów), ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy.

Czasopisma inne niż specjalistyczne opodatkowane będą stawką VAT 8% jeśli będą to gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach) oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN.

W pozostałym zakresie (np. gazetki reklamowe) zastosowanie znajdzie stawka podstawowa VAT 23%.
 

  • książki


Stawkę obniżoną VAT 5% zastosować można do książek drukowanych – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), map – wytwarzanych metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictw w alfabecie Braille’a.

Książki bez oznaczeń ISBN opodatkowane będą stawką 23% VAT.