O firmie / Aktualności / 23 listopad 2010 r. Będą zmiany w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 23.11.2010 odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym przedstawiono projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy nowelizuje m.in. przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. W projekcie nowelizacji ustawy zawarto przepisy ułatwiające i znacząco przyspieszające procedury zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. spółek z o.o.), a także uproszczające zasady wpisywania ich do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Należy podkreślić, że zamiarem projektodawcy jest umożliwienie alternatywnego (konkurencyjnego) modelu tworzenia i rejestrowania spółek z o.o.

Główne rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy to:

  1. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie można tworzyć przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o. (będzie on udostępniany w systemie teleinformatycznym - przez internet); co ważne jest to uprawnienie, a nie obowiązek założycieli, przy czym wzorzec umowy jest koniecznym do zastosowania instrumentem prawnym w przypadku, gdy założyciele takiej spółki wyrażą wolę skorzystania z uproszczonego i przyspieszonego trybu jej rejestracji;
  2. wniosek rejestrowy oraz umowa spółki z o.o. (utworzonej przy wykorzystaniu wzorca) i lista wspólników będą sporządzane na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym i opatrywane podpisem elektronicznym uprawnionych osób;
  3. przesłanie wniosku rejestrowego oraz umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i listy wspólników do sądu odbywać  się będzie drogą elektroniczną;
  4. sąd rejestrowy będzie rozpoznawał w terminie jednego dnia od daty wpływu, wniosek o wpis spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy (stąd nazwa potoczna S24);
  5. dla umowy spółki z o.o., tworzonej w tzw. trybie S24, zniesiono wymóg aktu notarialnego; należy zaznaczyć, że zmiana umowy spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy jest możliwa po zarejestrowaniu spółki i wymaga formy aktu notarialnego;
  6. wszyscy wspólnicy spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy będą zobligowani wnosić wyłącznie wkłady pieniężne, w terminie siedmiu dni od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; jest to odejście od obowiązku pokrycia kapitału zakładowego przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki.