O firmie / Aktualności / 20 grudzień 2010 r. Kasy fiskalne na przełomie 2010/2011.

Przełom 2010 i 2011 roku będzie skomplikowany ze względu na zmianę stawek podatku VAT, którymi opodatkowane będą czynności rejestrowane na kasie fiskalnej.

Zmiany stawek VAT

Nie ma wyjątku w zakresie ewidencjonowania – zamknięcie sprzedaży 31 grudnia 2010 r. i sporządzenie raportu dobowego na ten dzień oznacza, że dokonanie pierwszej sprzedaży w dniu następnym będzie momentem, od którego należy stosować już nowe stawki podatku VAT (0%, 5%, 8%, 23%). Przeprogramowanie (przypisanie nowej stawki VAT literze „A”) kasy na dzień 1 stycznia 2011 r. jest zatem jedyną metodą, by sprzedaż odbywała się w sposób ciągły. Brak właściwych stawek na kasie fiskalnej powoduje obowiązek zaprzestania obrotu (ewidencjonowanie będzie nieprawidłowe).

Kwestie techniczne

Przeprogramowania kasy fiskalnej może dokonać zarówno podatnik osobiście (zmieniając ustawienia dotyczące konkretnych towarów), jak i zatrudniając zewnętrzną firmę, która dokona zmiany stawek. Czynność przypisania nowych stawek nie jest czynnością wymagającą ustawowo serwisanta kas. Nie wymaga również wpisu w książce kasy.
Kasa fiskalna musi posiadać możliwość zmiany stawki VAT na inną niż w roku poprzednim. Brak takich stawek na kasie zobowiąże do zaprzestania sprzedaży i nabycia kasy fiskalnej z właściwymi stawkami podatku VAT.

Kto podlega obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej?

Przełom roku oznacza także wejście w życie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2010, nr 138, poz. 930). W tym zakresie podatnicy stosują zasady przejściowe.

Do dnia 30 kwietnia 2011 r. zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania podlegają:

  1. podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeżeli w 2010 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", był wyższy niż 70 %,
  2. podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania,
  3. czynności objęte do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797), niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

Oznacza to, że w praktyce wszyscy podatnicy, którzy do 2011 r. zwolnieni byli z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej ze względu na specyfikę swojej działalności (np. prawnicy czy lekarze), mają czas na jej wprowadzenie do 1 maja 2011 r.