O firmie / Aktualności / styczeń 2011 r. Rozliczenie kosztów prenumeraty czasopism na 2011 r. w KPiR.

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z wykupieniem prenumeraty czasopisma zależy od przyjętej przez podatnika  rozliczającego się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów metody rozliczania kosztów. Jeżeli podatnik stosuje metodę uproszczoną, to poniesiony w 2010 r. wydatek na zakup prenumeraty na rok 2011 ujmie w księdze w dacie wystawienia faktury dokumentującej zakup prenumeraty. Inaczej będzie wyglądało ujęcie w podatkowej księdze wydatku na prenumeratę czasopism u podatnika stosującego metodę memoriałową. Wydatki na prenumeratę czasopism stanowią koszty pośrednio związane z przychodami i są potrącalne w tym roku, którego dotyczą.

Fachowe publikacje są źródłem wielu niezbędnych informacji dla przedsiębiorców. Mimo że wydatki poniesione na zakup tych publikacji trudno powiązać z uzyskaniem konkretnego przychodu, to jako że wiążą się one z całokształtem działalności podatnika, mają pośredni wpływ na osiągane przychody. Ponadto tego typu wydatki nie zostały wymienione w art. 23 updof jako niestanowiące kosztów podatkowych. To wszystko przesądza o tym, że wydatki na zakup fachowych czasopism mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podlegają one ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 „pozostałe wydatki”.

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z wykupieniem prenumeraty czasopisma zależy od przyjętej przez podatnika metody rozliczania kosztów. Jeżeli podatnik stosuje metodę uproszczoną, to poniesiony w 2010 r. wydatek na zakup prenumeraty na rok 2011 ujmie w księdze w dacie wystawienia faktury dokumentującej zakup prenumeraty. Bez znaczenia w tym przypadku jest to, że prenumerata dotyczy następnego roku podatkowego.

Inaczej będzie wyglądało ujęcie w podatkowej księdze wydatku na prenumeratę czasopism u podatnika stosującego metodę memoriałową. Wydatki na prenumeratę czasopism stanowią koszty pośrednio związane z przychodami i są potrącalne w tym roku, którego dotyczą. Zatem mimo otrzymania w danym roku podatkowym faktury dokumentującej poniesienie kosztu prenumeraty na rok następny, podatnik stosujący metodę memoriałową ma obowiązek odnieść ten koszt w ciężar kosztów podatkowych przyszłego roku. W takiej sytuacji wydatek ten powinien zostać zaksięgowany w pełnej kwocie w podatkowej księdze w styczniu 2011 r. (nie ma potrzeby rozliczania go na poszczególne miesiące 2011 r.). Fakturę za prenumeratę można także ująć w 2010 r. w kolumnie 15 przeznaczonej do wpisywania m.in. wydatków dotyczących następnego miesiąca lub roku.