O firmie / Aktualności

29 kwietnia 2010 r. PODATEK VAT:Nabycie nowego środka transportu z Unii Europejskiej.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w sposób szczególny traktują nabycie nowych środków transportu z krajów należących do Unii Europejskiej.
Zgodnie z ogólną zasadą, nabycie nowego środka transportu z któregokolwiek państwa Wspólnoty Europejskiej zawsze opodatkowane będzie w państwie przeznaczenia, a więc w tym kraju w którym będzie on użytkowany. Warto podkreślić, iż bez znaczenia jest w tym wypadku status sprzedawcy, czy nabywcy. Nawet jeżeli żadna ze stron transakcji nie jest podatnikiem VAT, to i tak w takim wypadku nabywca rozlicza wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu.
 


12 kwietnia 2010 r. Audyt zewnętrzny dotyczący zgodności z normą ISO 9001:2008

W dniu 12 kwietnia 2010 roku w firmie Sol Financial Services Polska miał miejsce kolejny audyt zewnętrzny dotyczący zgodności z normą ISO 9001:2008 w zakresie świadczenia usług finansowo – księgowych, planowania podatkowo – finansowego, doradztwa gospodarczego, świadczenia usług kadrowo – płacowych oraz doradztwa personalnego. Po raz pierwszy certyfikat ISO został przyznany SFS 20 kwietnia 2007 roku, po trzech latach przyszedł czas na jego odnowienie. Obecnie jest on ważny do 19 kwietnia 2013 roku.


marzec 2010 r. Darowizna w świetle ustaw o podatku dochodowym.

Darowizn generalnie nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, co wynika wprost z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 14 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 11 updof. Wyjątek - przewidziany wyłącznie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - stanowią darowizny dokonywane między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłaty na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej. Kosztem uzyskania przychodów nie jest również VAT należny od darowizny, odnoszony w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych na podstawie faktury wewnętrznej. Zwracamy uwagę, iż kwot darowizn nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ale można odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia podatku. Kwestię odliczania od dochodu darowizn m.in. na rzecz organizacji pożytku publicznego regulują przepisy art. 18 ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) updof.


luty 2010 r. Opodatkowanie wyżywienia pracownika podczas podróży służbowej.

W powołaniu na interpretację indywidualną IPPB1/415-934/09-5/KS wydaną dnia 23/02/2010 przez Izbę Skarbową w Warszawie, w sytuacji kiedy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, a Spółka sama finansuje bezpośrednio koszty całodziennego wyżywienia pracowników, przy jednoczesnym braku wypłat diet, wartość finansowanych przez pracodawcę kosztów wyżywienia nie stanowi dla pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu.


5 stycznia 2010 r. Obniżona stawka podatku VAT 0% za usługę międzynarodowego transportu towarów.

Od 01/01/2010 można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 0% wystawiając fakturę VAT na polskiego podatnika za usługę międzynarodowego transportu towarów (Art. 83. ust. 1. pkt. 23 Ustawy o podatku od towarów i usług)


listopad 2009 r. VAT od zakupu paliwa do samochodów "z kratką".

Jeżeli pojazd posiada dopuszczalną ładowność przekraczającą  500 kg oraz homologację ciężarową, podatnik ma prawo do odliczania VAT od zakupu paliwa do tego pojazdu (pomimo, że nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT).


1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 nastepna>>