O firmie / Aktualności

wrzesień 2010 r. 30 IX upływa termin złożenia wniosku o zwrot VAT naliczonego w innym państwie UE.

Nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, podatnik może złożyć wniosek o zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie UE.


wrzesień 2010 r. Projekt nowej składki - pielęgnacyjnej.

W Sejmie złożono nowy projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową składkę pielęgnacyjną. Ustawa o podatku pielęgnacyjnym zakłada ubezpieczenie w wysokości ok. 1 procentu płacone przez wszystkich pracujących i emerytów.


wrzesień 2010 r. Usługa kompleksowa czy kilka usług?

W praktyce świadczenie usługi często związane jest z wykonaniem wielu różnych czynności (lub ich zakupem), które są niezbędne do jej realizacji. Aby zatem usługę składającą się z kompleksu różnych czynności móc jakoś nazwać i sklasyfikować, należy tego dokonać biorąc pod uwagę końcowy efekt wszystkich świadczonych czynności.


wrzesień 2010 r. Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez członka zarządu będącego wspólnikiem.

Członek zarządu powinien mieć świadomość zagrożeń związanych z udzieleniem pożyczki spółce, której jest wspólnikiem.


wrzesień 2010 r. Umorzone wierzytelności mogą zostać uznane jako koszty uzyskania przychodu.

Za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. u. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), poza kosztami wymienionymi w art. 23 ww. ustawy. Istotną kwestię stanowi fakt, iż aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu muszą zostać spełnione razem trzy warunki:

  1. wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  2. celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  3. musi być prawidłowo udokumentowany.

wrzesień 2010 r. Art. 29 ust. 4a ustawy o VAT jest sprzeczny z 112 Dyrektywą.

25 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w uzasadnieniu do wyroku w sprawie sygn. Akt I SA/Bd 473/10 zważył:
Art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług jest sprzeczny z prawem wspólnotowym.
 


1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 nastepna>>