O firmie / Aktualności

sierpień 2010 r. Prezenty dla kontrahentów – rozstrzygnięcie podatkowe.

Podstawową trudnością w kwalifikacji podarunków przekazywanych kontrahentom jest dokonanie rozróżnienia między zakupami o charakterze reprezentacyjnym, mającymi na celu budowanie prestiżu firmy, a wydatkami reklamowymi, mającymi na celu zachęcanie potencjalnych klientów do nawiązania bądź utrzymania kontaktów z przedsiębiorcą oraz nabywania jego towarów lub usług.


sierpień 2010 r. Anulowanie faktury VAT.

W sytuacji gdy kontrahent nie odebrał przesyłki, która zawierała oryginał faktury sprzedaży i  oryginał faktury pierwotnej został zwrócony przez nabywcę jeszcze przed złożeniem przez dostawcę deklaracji VAT za okres, w którym wykazany powinien być obowiązek podatkowy - uzasadnione jest anulowanie faktury pierwotnej.


sierpień 2010 r. Wniosek o umorzenie składek ZUS w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Do 1 września złóż wniosek o umorzenie składek ZUS z działalności prowadzonej w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego.
 


lipiec 2010 r. Brak numeru VAT UE w transakcjach WNT

Obowiązek rejestracji do VAT UE mają podatnicy VAT czynni, dokonujący lub zamierzający dokonywać transakcji z podmiotami z państw członkowskich Unii Europejskiej. Art. 97 ust. 1 Ustawy o VAT wskazuje, że podatnicy VAT czynni zobowiązani są do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.
Brak rejestracji VAT UE może wywołać bardzo niekorzystne skutki dla polskiego podatnika, jak i dla jego unijnych kontrahentów.


czerwiec 2010 r. Zapomogi losowe – ujęcie składkowe i podatkowe.

Rozstrzygnięcie składkowe

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, a więc wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne i wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Zwolnieniem składkowym objęte są zapomogi losowe w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby (§ 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia składkowego).

 

Rozstrzygnięcie podatkowe

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
 


20 maja 2010 r. Wyrok NSA w sprawie faktur elektronicznych.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 20 maja 2010 r. wyrok (syng. akt I FSK 1444/09), który może w sposób znaczący ułatwić procedurę przekazywania faktur. Sąd uznał, że faktura wysłana drogą mailową albo faksem jest tak samo ważna jak faktura papierowa przesłana tradycyjnie pocztą lub kurierem. Według Sądu przesyłanie faktur papierowych e-mailem lub faksem, jest w świetle polskiego prawa, przy wsparciu przepisów unijnych jak najbardziej dopuszczalne. Ponadto, takie faktury należy uznać za prawidłowo wystawione i dostarczone, mogą więc być dokumentem uprawniającym firmę do odliczenia od podatku należnego wynikającego z nich podatku naliczonego.


1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 nastepna>>