Usługi / Księgowość i Sprawozdania

Nasze usługi:

  • opracowanie zakładowego planu kont zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości,
  • otwarcie ksiąg rachunkowych poprzez przygotowanie systemów informatycznych i procedur oraz budowę i weryfikację baz danych,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta,
  • kalkulacja podatków oraz sporządzanie i terminowe dostarczenie do właściwych urzędów deklaracji podatkowych,
  • przygotowanie okresowych sprawozdań finansowych i raportów zgodnie ze standardami Klienta,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości lub MSSF,
  • przygotowanie innych sprawozdań wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne (np. raporty dla NBP, GUS),
  • współpraca z urzędami, instytucjami finansowymi, kontrahentami, udziałowcami oraz audytorami w imieniu Klienta w sprawach związanych z obsługą księgową.