Usługi / Audyty i Weryfikacje

Organizujemy:

  • badania sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich, MSSF, US GAAP, standardów przyjętych w poszczególnych krajach Europy, w tym również dla celów konsolidacji grupy,
  • pomoc przy przekształceniu sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich na inne standardy np. MSSF, US GAAP itd.,
  • przeglądy typu due dilligence,
  • doradztwo w zakresie ujęcia transakcji i zdarzeń gospodarczych w księgach oraz sprawozdaniach finansowych jednostek,